Waar kunnen wij u mee helpen?

Start dropdown content

Herhaal medicatie

Wilt u een herhaalrecept aanvragen dan kunt u dit doen via ELCM Online.

 

Einde dropdown content, druk om terug te keren naar de buttonrij
Start dropdown content

Stel een vraag

Alle medische vragen stelt u via ELCM Online.

Heeft u een administratieve vraag dan stelt u deze via onderstaand formulier.

 

 • Datumnotatie:DD slash MM slash JJJJ
Einde dropdown content, druk om terug te keren naar de buttonrij
Start dropdown content

Inschrijven

Inschrijfformulieren

Om u in te schrijven in onze praktijk hebben wij de inschrijfformulieren nodig die u hierbij kunt downloaden en uitprinten. Na invulling en ondertekening kunt u deze bij ons afgeven of naar ons toesturen. Na het verwerken van deze inschrijfformulieren staat u ingeschreven in onze praktijk. Bij het eerste contact met onze praktijk moeten wij uw legitimatiebewijs controleren, wilt u ervoor zorgen dat u deze dan kan tonen.

Voor nieuwe inschrijvingen is ons zorggebied Maarssenbroek, dus iedere bewoner van dit zorggebied is bij ons van harte welkom.

Wij adviseren u om uw huidige huisarts op tijd te laten weten dat u zich laat uitschrijven.

Inschrijfformulieren huisartsenpraktijk Pauwenkamp

(U hoeft alleen pagina 1,2,3, 8 en 9 uit te printen)

 

Einde dropdown content, druk om terug te keren naar de buttonrij
Start dropdown content

Tip of klacht melden

Over de praktijk

 

U kunt bij ons terecht voor huisartsenzorg in volle omvang.

Dat betekent dat u voor alle vragen met betrekking tot uw fysieke of geestelijke gezondheid bij ons terecht kunt. Wij zullen ons best doen u zo goed mogelijk te helpen en uw vragen te beantwoorden. Vaak lukt dat binnen onze praktijk en met hulp van andere hulpverleners in de buurt. Als dat nodig is verwijzen wij u in overleg met u naar specialistische hulp in het ziekenhuis.

 

Lees verder

Openingstijden

NHG Praktijk Accreditatie

Onze praktijk is geaccrediteerd door het Nederlands Huisartsen Genootschap. Dat wil zeggen dat wij aan op een groot aantal punten de kwaliteit en zorgvuldigheid van onze praktijkvoering op orde hebben. Periodiek wordt deze accreditatie gecontroleerd. Daarnaast vraagt de accreditatie om steeds nieuwe verbeteringsplannen. Zo blijven wij actief bezig met onze kwaliteit.

Handig om te weten

Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen (bijvoorbeeld omdat u te ziek, (tijdelijk) gehandicapt of slecht ter been bent) dan kan de huisarts u ook thuis bezoeken.

 

Lees meer

Spoedpost Noordwest Utrecht

De waarneming ’s avonds, ’s nachts en in het weekend wordt geregeld door Spoedpost Noordwest Utrecht. Op deze spoedpost werken alle huisartsen uit de regio Noord-West Utrecht samen.

                          

Lees meer

Bent u bij de huisarts geweest? Uw huisarts zet uw medische gegevens in zijn computer in uw medische dossier.

Bijvoorbeeld:

 • het advies van de huisarts
 • de uitslagen van onderzoek
 • de lijst met uw medicijnen

Lees meer

U kunt uw uitslag en een toelichting online bekijken op MijnGezondheid.net of u kunt uw onderzoeksuitslag ook telefonisch opvragen.

Lees meer

Medgemak-MGN.nieuwsberich
MedGemak app op uw telefoon

MedGemak is de app om u te helpen bij het optimaal regelen van uw zorgtaken. Zo heeft u via uw smartphone 24/7 inzicht in uw medicatie. u kunt eenvoudig een online afspraak maken bij uw huisarts. Daarnaast is het mogelijk een bericht naar uw zorgverlener te sturen met bijlage. Hoe gemakkelijk is dat!.

MedGemak is een aanvulling op het patiëntenportaal MijnGezondheid.net (ELCM online).

Voor uitleg en meer informatie: www.mijngezondheid.net

Je huisarts kan jouw medische gegevens delen met andere zorgaanbieders, bijvoorbeeld de huisartsenpost. het delen van je medische gegevens gebeurt via het Landelijke Schakelpunt (LSP) Maar alleen als jij dit goed vindt. Voor het filmpje en toestemmingsformulier klik op lees meer.

Lees meer

Reizigersadvies

U kunt bij ons terecht voor een medisch reisadvies en alle vaccinaties. Onze huisartsen en assistente hebben hiervoor een aanvullende opleiding gevolgd en zullen u graag helpen.

Voor een reisadvies vragen wij u om onderstaand formulier ingevuld af te geven. Wij adviseren u om minimaal 6 weken voor vertrek het reisadvies in te dienen. Voor vragen over kosten en vergoeding graag contact opnemen met de praktijk.

Reisvaccinatieformulier praktijk Pauwenkamp

Meer informatie

  • ELCM Online, U logt in via digiD met SMS functie en kan dan vanuit het dossier de medicatie herhalen. Dit kan 24 uur per dag. Het dossier moet de eerste keer vrijgegeven worden door de huisarts voordat u hier gebruik van kan maken.
  • Via de email pauwenkamp@elcm.nl, noteer uw naam, geboortedatum en adres en geef aan om welke medicatie het gaat, met sterkte en gebruik. Dit kan 24 uur per dag.
  • Herhaalservice van de apotheek. De apotheek zorgt dat de chronische medicatie klaarstaat en heeft dan al toestemming van de huisarts voor het leveren van de medicatie. Deze service kan U in de apotheek bespreken of dit voor U mogelijk is.
  • Via de assistente aan de telefoon of aan de balie.
 • Privacyreglement van onze praktijk

  Uw persoonsgegevens en uw privacy in onze huisartsenpraktijk

   Algemeen

  De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).  Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

   Huisartsenpraktijk

  In onze huisartsenpraktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u medisch goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling. Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn voor, bijvoorbeeld, de bestrijding van ernstig gevaar voor uw gezondheid of ter voldoening aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld het verplicht melden van een besmettelijke ziekte op grond van de Wet Publieke Gezondheid).

   De plichten van de huisartsenpraktijk

  Huisartsenpraktijk Pauwenkamp is volgens de AVG  de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:

  • Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
   • voor zorgverlening;
   • voor doelmatig beheer en beleid;
   • voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.
  • Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
  • U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren door uw zorgverlener, maar ook via een folder of via onze website.
  • Alle medewerkers binnen huisartsenpraktijk Pauwenkamp hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
  • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
  • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening.

  Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

   Uw rechten als betrokkene:

  U heeft de volgende rechten:

  • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
  • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
  • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
  • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
  • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
  • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

  Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of middels een aanvraagformulier kenbaar maken aan  huisartsenpraktijk Pauwenkamp. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).

   Toelichting op het aanvraagformulier

  U moet er rekening mee  houden dat medische gegevens ingevolge de wet in principe maximaal vijftien jaar bewaard worden. U helpt ons met het opzoeken van uw dossier en het beschermen van uw privacy als u het formulier zo volledig mogelijk invult. De door u ingevulde gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld. Huisartsenpraktijk Pauwenkamp is niet aansprakelijk voor fouten in de postbezorging. Indien u er de voorkeur aan geeft om het dossier persoonlijk, of door een gemachtigde, op te halen dan kunt u dit op het formulier aangeven.
  Gegevens patiënt

  Hierbij vermeldt u de gegevens van de persoon over wie het medisch dossier gaat. De Wet Geneeskundige Overeenkomst (WBGO) beschouwt de patiënt als meerderjarig vanaf 16 jaar. Jongeren vanaf 16 jaar die inzage/afschrift van hun medisch dossier willen, moeten zelf de aanvraag indienen. Indien de patiënt niet meer in leven is, is het verstrekken van de medische gegevens toegestaan indien verondersteld kan worden dat de overledene hiertegen geen bezwaar zou hebben gehad of er sprake is van zwaarwegende belangen om de zwijgplicht van de zorgverlener te doorbreken. Deze beslissing ligt bij de zorgverlener.

  Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

  De medewerkers van huisartsenpraktijk Pauwenkamp hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de apotheker die een recept verwerkt en zodoende gegevens verstrekt krijgt van de huisarts).

  Uitwisseling gegevens
  Huisartsenpraktijk Pauwenkamp wisselt, nadat u hiervoor gericht toestemming heeft gegeven,  via <het Landelijk Schakelpunt> relevante medische gegevens veilig en betrouwbaar met de huisartsenpost (HAP). Bent u ’s avonds of in het weekend op de HAP geweest, dan deelt die op zijn beurt een waarneembericht met de huisartsenpraktijk. Zo weet de huisarts precies met welke klachten u op de HAP bent geweest en wat er naar aanleiding daarvan is ondernomen.

   Ook kunnen er medicatiegegevens gedeeld worden met uw apotheek en uw behandelend medisch specialisten. Daarbij gaat het om de medicatie die de huisarts aan u heeft voorgeschreven, maar ook om eventuele intoleranties, contra-indicaties en allergieën (ICA-gegevens). Daar kunnen andere voorschrijvers en verstrekkers van medicatie rekening mee houden. Zo dragen wij als huisartsenpraktijk bij aan medicatieveiligheid.

  Overdracht van uw dossier

  Als u een nieuwe huisarts kiest, is het belangrijk dat uw nieuwe huisarts op de hoogte is van uw medische geschiedenis. Uw medische geschiedenis staat in uw patiëntendossier. Het is gebruikelijk dat uw oude huisarts het dossier overdraagt aan uw nieuwe huisarts.  De oude huisarts doet dit zo spoedig mogelijk , in ieder geval binnen een maand, nadat u uw oude huisarts heeft gevraagd het dossier over te dragen aan uw nieuwe huisarts.

  Uw medisch dossier wordt dan door uw huisarts persoonlijk of per aangetekende post overgedragen.  U kunt het originele dossier niet meekrijgen. Wel heeft u altijd recht op inzage in uw dossier en op een kopie van uw dossier. Het dossier kan (indien mogelijk) ook via e-mail aan de nieuwe huisarts worden overgedragen. Beide huisartsen moeten er dan wel voor zorgen dat hun computer en internetverbindingen voldoende beveiligd zijn.

  Vraag of klacht

  Heeft u een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of onze omgang met uw medische gegevens? Dan gaat uw huisarts hierover graag met u in gesprek.

  NIVEL

  Onze huisartsenpraktijk doet mee aan het verzamelen van gegevens voor wetenschappelijk onderzoek door het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (Nivel). Het Nivel kent een zeer strikt privacy beleid en ontvangt van ons geen informatie waarmee patiënten direct geïdentificeerd kunnen worden. Patiënten kunnen bij onze zorgverlener(s) meer informatie opvragen en daar ook hun eventuele bezwaar laten registreren. Meer informatie kunt u vinden op de website van Nivel Zorgregistraties eerste lijnhttps://www.nivel.nl/nl/NZR/zorgregistraties-eerstelijn en voor de privacybescherming: https://www.nivel.nl/nl/NZR/over-nivel/privacybescherming.

   

   

 • Moet ik betalen voor een bezoek aan de huisarts?

  Voor de reguliere huisartsenzorg hoeft u als patiënt niets te betalen, dit doet de zorgverzekeraar voor u. Ook bent u geen eigen risico kwijt als u naar de huisarts gaat. Wel kan het zijn dat, als u medicatie voorgeschreven krijgt of een aanvullend onderzoek aangevraagd wordt door uw huisarts, dit van uw eigen risico af gaat. Dit geldt in de meeste gevallen ook voor laboratoriumonderzoek (onderzoek van bloed, urine, ontlasting e.d.).

   

   

Medewerkers

mw. M. (Monique) Gresnigt
Huisarts
mw. G. (Gudule) Breur
Huisarts

Vanwege ziekte is huisarts Breur langdurig afwezig.

mw. A. (Alexandra) Hardeman
Doktersassistente

Onze assistente Alexandra staat u als eerste te woord wanneer u met de praktijk belt.

Lees meer

mw. D. (Désirée) Verburg
Praktijkondersteuner somatiek en doktersassistente

Werkt op woensdag als praktijkondersteuner, op vrijdag ook als doktersassistente.

mw H. (Hennie) Cramer
Praktijkondersteuner diabetes, longziekten, hart- en vaatziekten en ouderenzorg

Werkt op maandag en woensdag.

mw. E. (Ellen) van de Biezen
Praktijkverpleegkundige geestelijke gezondheidszorg (POH-GGZ)

Werkt op vrijdag.

 

Nena van Toorn
mw. N. (Nena) van Toorn
Praktijkverpleegkundige geestelijke gezondheidszorg jeugd (POH-Jeugd)

Werklocatie: Safariweg 72, Maarssen 1e verdieping.

Werkt op maandag, dinsdag en vrijdag tot 14.00 uur. Donderdag de hele dag.

 

Thuisarts.nl

Zoekt u specifieke informatie over gezondheid en ziekten?

Voor medische informatie verwijzen wij u graag door naar de website Thuisarts.nl.
Thuisarts.nl geeft betrouwbare en onafhankelijke informatie over gezondheid en ziekten.

Geef in onderstaand zoekveld aan waar u naar op zoek bent

Apotheek.nl

Zoekt u specifieke informatie over medicijnen?

Voor informatie over medicijnen verwijzen wij u graag door naar de website Apotheek.nl.
Apotheek.nl geeft betrouwbare en onafhankelijke informatie over medicijnen.

Geef in onderstaand zoekveld aan waar u naar op zoek bent